Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Välj år
  • 2023

    Årsstämma

    Årsstämma 2023 kommer att hållas den 12 maj 2023 kl 10:00 (CEST) på bolagets huvudkontor i Solna. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska inkomma med förslag senast den 24 mars 2023 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman. Sådana förslag ställs till styrelsen och skickas per e-post till agm@netinsight.net eller per brev till Årsstämman, Net Insight AB, Box 1200, SE-171 23 Solna.

Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, vilket inkluderar Svensk kod för bolagsstyrning, samt interna regelverk och policies.

Bolagsstyrningsrapporter

Information om styrelsen, valberedningen, ersättningsutskottet, revisorer och den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen finns beskrivet i bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapport 2021

Organisation

Styrelse och ledning

Presentation av styrelsen och företagsledningen.

Valberedning

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och ena ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Revisor

På årsstämman 2022 valdes KPMG AB som bolagets revisor med Henrik Lind som huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inom Net Insight AB.

Ersättningsrapport 2021

Ersättningsrapport 2020

Bolagsordning

Aktuell bolagsordning för Net Insight AB (publ) antogs vid årsstämman den 13 maj 2022. Bolagsordningen är tillgänglig i sin helhet här.

Vill du veta mer om Net Insight?

Läs vd-bloggen Open Insight