Resultaträkning

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KSEK Jul-Sep 2022 Jul-Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Okt 2021 – Sep 2022 Jan-Dec 2021
Kvarvarande verksamhet
Nettoomsättning 1,30,265 1,00,792 3,50,101 2,72,793 4,57,995 3,80,687
Kostnad för sålda varor och tjänster -45,143 -40,261 -1,30,013 -1,09,540 -1,72,776 -1,52,303
Bruttoresultat 85,122 60,531 2,20,088 1,63,253 2,85,219 2,28,384
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -32,343 -24,934 -94,764 -72,773 -1,26,299 -1,04,308
Administrationskostnader -12,504 -12,157 -39,308 -38,383 -52,802 -51,877
Utvecklingskostnader -12,293 -11,440 -38,457 -38,037 -53,383 -52,963
Övriga rörelseintäkter och kostnader -725 -161 -251 9,457 -2,170 7,538
Rörelseresultat 27,257 11,839 47,308 23,517 50,565 26,774
Finansnetto 4,372 872 8,782 1,384 9,332 1,934
Resultat före skatt 31,629 12,711 56,090 24,901 59,897 28,708
Skatt -7,419 -2,623 -11,945 -3,943 -12,908 -4,906
Periodens resultat kvarvarande verksamhet 24,210 10,088 44,145 20,958 46,989 23,802
Avyttrad verksamhet, netto efter skatt -36,926 -36,926
Periodens resultat 24,210 10,088 44,145 -15,968 46,989 -13,124
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 24,210 10,088 44,145 -15,968 46,989 -13,124
Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare under perioden
Jul-Sep 2022 Jul-Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Okt 2021 – Sep 2022 Jan-Dec 2021
Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet
-Före utspädning, SEK 0.07 0.03 0.12 0.05 0.13 0.06
-Efter utspädning, SEK 0.07 0.03 0.12 0.05 0.13 0.06
Resultat per aktie inklusive avyttrad verksamhet
-Före utspädning, SEK 0.07 0.03 0.12 -0.04 0.13 -0.03
-Efter utspädning, SEK 0.07 0.03 0.12 -0.04 0.13 -0.03
Genomsnittligt antal utestående tusental aktier
-Före utspädning 3,65,605 3,82,758 3,69,582 3,82,758 3,72,446 3,82,162
-Efter utspädning 3,69,538 3,85,813 3,73,076 3,84,509 3,75,852 3,84,174

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

KSEK Jul-Sep 2022 Jul-Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Okt 2021 – Sep 2022 Jan-Dec 2021
Periodens resultat 24,210 10,088 44,145 -15,968 46,989 -13,124
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser 688 190 1,706 202 1,954 450
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 688 190 1,706 202 1,954 450
Totalresultat för perioden 24,898 10,278 45,851 -15,766 48,943 -12,674
Totalresultat för perioden hänförligt till moderföretagets aktieägare 24,898 10,278 45,851 -15,766 48,943 -12,674
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *