Kassaflödesanalys

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

KSEKOkt-Dec 2023Okt-Dec 2022Jan-Dec 2023Jan-Dec 2022
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat29,43313,19470,89260,502
Av- och nedskrivningar16,77015,52771,62562,157
Övriga ej likviditetspåverkade poster4,3271,70110,8835,202
Delsumma50,53030,422153,400127,861
Erhållen ränta2,2301,1508,2082,445
Erlagd ränta-226-259-960-1,009
Övriga finansiella intäkter och kostnader-2,456-1,293-7626,944
Betalda inkomstskatter-4,838-280-9,708-1,378
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital45,24029,740150,178134,863
Förändring i rörelsekapital
Ökning-/Minskning+ av varulager2,352-9,030-13,684-33,830
Ökning-/Minskning+ av fordringar7,59017,583-4,990-11,175
Ökning+/Minskning- av skulder-9,96026,891-24,18458,971
Summa förändringar i rörelsekapital-1835,444-42,85813,966
Kassaflöde från den löpande verksamheten45,22265,184107,320148,829
Investeringsverksamheten
Balanserade utvecklingsutgifter-24,507-24,636-93,402-87,573
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar-65-273-65-575
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-525-498-2,597-2,596
Ökning -/Minskning+ av långfristiga fordringar, netto-51-227-152
Kassaflöde från investeringsverksamheten-25,097-25,458-96,291-90,896
Finansieringsverksamheten
Amortering av leasingskuld-2,576-2,363-10,177-8,203
Inlösta aktieoptioner1,7897,838
Inbetald optionspremie1041,561
Återköp av egna aktier-15,141-23,512-50,376-98,336
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-15,928-25,771-52,715-104,978
Periodens förändring av likvida medel4,19713,955-41,686-47,045
Kursdifferenser i likvida medel-462-111-257529
Likvida medel vid periodens början262,669294,503308,347354,863
Likvida medel vid periodens slut266,404308,347266,404308,347

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *