Kassaflödesanalys

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

KSEK Jul-Sep 2022 Jul-Sep 2021 Jan-Sep 2022 Jan-Sep 2021 Okt 2021 – Sep 2022 Jan-Dec 2021
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 31,629 12,711 56,090 -12,093 59,897 -8,286
Betalda inkomstskatter -208 -589 -1,098 -782 -1,098 -782
Av- och nedskrivningar 16,535 14,528 46,630 46,104 60,587 60,061
Övriga ej likviditetspåverkade poster -38 2,083 3,501 30,434 7,666 34,599
47,918 28,733 1,05,123 63,663 1,27,052 85,592
Förändring i rörelsekapital
Ökning-/Minskning+ av varulager -5,772 -6,551 -24,800 -2,990 -26,427 -4,617
Ökning-/Minskning+ av fordringar -18,267 -12,915 -28,758 -11,212 -56,213 -38,667
Ökning+/Minskning- av skulder 40 -2,681 32,080 9,272 84,216 61,408
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,919 6,586 83,645 58,733 1,28,628 1,03,716
Investeringsverksamheten
Balanserade utvecklingsutgifter -19,215 -11,123 -62,937 -42,138 -80,384 -59,585
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -302 -302
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -504 -45 -2,098 -1,423 -2,800 -2,125
Ayttring av dotterföretag, netto likvidpåverkan 31,553 46,682 23,660 70,342
Ökning -/Minskning+ av långfristiga fordringar, netto -101 -101 -101
Kassaflöde från investeringsverksamheten -19,820 20,385 -65,438 3,121 -59,927 8,632
Finansieringsverksamheten
Amortering av leasingskuld -1,958 -1,899 -5,840 -5,978 -7,753 -7,891
Inbetald optionspremie 1,457 1,457
Återköp av egna aktier -38,162 -74,824 -1,08,238 -33,414
Kassaflöde från finansieringssverksamheten -40,120 -1,899 -79,207 -5,978 -1,14,534 -41,305
Periodens förändring av likvida medel -36,021 25,072 -61,000 55,876 -45,833 71,043
Kursdifferenser i likvida medel 49 -68 640 490 786 636
Likvida medel vid periodens början 3,30,475 3,14,546 3,54,863 2,83,184 3,39,550 2,83,184
Likvida medel vid periodens slut 2,94,503 3,39,550 2,94,503 3,39,550 2,94,503 3,54,863
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *