Balansräkning

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

KSEK 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Dec 2021
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1,85,455 1,79,169 1,58,263
Goodwill 38,751 38,751 38,751
Övriga immateriella tillgångar 1,561 1,750 1,950
Nyttjanderättstillgångar 27,906 29,808 33,614
Inventarier 17,214 18,103 19,293
Uppskjuten skattefordran 5,640 13,238 16,888
Depositioner 4,851 4,736 4,784
Summa anläggningstillgångar 2,81,378 2,85,555 2,73,543
Omsättningstillgångar
Varulager 75,746 70,060 53,712
Kundfordringar 1,51,040 1,29,588 1,06,069
Kortfristiga fordringar 24,598 27,022 40,436
Likvida medel 2,94,503 3,30,475 3,54,863
Summa omsättningstillgångar 5,45,887 5,57,145 5,55,080
SUMMA TILLGÅNGAR 8,27,265 8,42,700 8,28,623
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 14,750 15,597 15,597
Övrigt tillskjutet kapital 11,92,727 11,92,727 11,92,727
Omräkningsreserv 1,889 1,201 183
Ansamlade förluster -5,90,354 -5,77,249 -5,61,979
Summa eget kapital 6,19,012 6,32,276 6,46,528
Långfristiga skulder
Leasingskulder 18,893 20,913 24,914
Övriga långfristiga skulder 39,153 35,192 11,378
Summa långfristiga skulder 58,046 56,105 36,292
Kortfristiga skulder
Leasingskulder 9,467 9,405 9,286
Leverantörsskulder 22,444 25,201 36,588
Övriga kortfristiga skulder 1,18,296 1,19,713 99,929
Summa kortfristiga skulder 1,50,207 1,54,319 1,45,803
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8,27,265 8,42,700 8,28,623
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *