2023

Årsstämma

Årsstämma i Net Insight AB (publ) hölls den 12 maj 2023 i Solna.
På stämman fattades bland annat nedan nämnda beslut.

Årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernresultat och koncernbalansräkningarna för 2022. Det beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och styrelsearvoden
Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Gunilla Fransson omvaldes som styrelsens ordförande. Jan Barchan, Cecilia de Leeuw och Torbjörn Wingårdh omvaldes som styrelseledamöter. Karl Thedéen valdes in som ny styrelseledamot. Axel Barchan valdes in som ny personlig styrelsesuppleant för Jan Barchan. Stämman beslutade om styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag, enligt följande: 750 000 kronor till styrelsens ordförande, 275 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, 135 000 kronor till stämmovald styrelsesuppleant, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övrig ledamot i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Läs-Mer

Revisor
Stämman valde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av stämman 2024. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningsinstruktion
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om valberednings-instruktion.

Styrelsens ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med 511 000 kronor för avsättning till fritt eget kapital med indragning av 12 775 000 B-aktier som bolaget har i eget förvar.

Läs-Mindre