2021

Årsstämma
Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 7 maj 2021 fattade årsstämman bland
annat följande beslut. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk
närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare
publicerats och finns tillgängliga här.

Läs mer

 • Video med presentation av vd Crister Fritzson
 • Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
  Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för
  moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020.
  Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således
  ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
  direktören.
 • Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till
  styrelsen och revisorn
  Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex
  ordinarie ledamöter med en suppleant. Gunilla Fransson, Kjell Arvidsson, Anders Harrysson,
  Jan Barchan, Charlotta Falvin och Mathias Berg omvaldes som styrelseledamöter och Stina
  Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Gunilla Fransson omvaldes som
  styrelsens ordförande.
  Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB
  omvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.
  Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 315 000 kronor att fördelas med
  700 000 kronor till styrelsens ordförande samt 250 000 kronor vardera till övriga
  styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 125 000 kronor till styrelsesuppleant som
  inte är anställd i bolaget. Till ordförande i revisionsutskottet beslutades ett arvode om
  100 000 kronor och till ledamot av revisionsutskott beslutades ett arvode om 50 000 kronor. Till
  ordförande i ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 50 000 kronor och till ledamot av
  ersättningsutskottet beslutades ett arvode om 40 000 kronor. Till bolagets revisor ska arvode
  utgå enligt godkänd räkning.
 • Beslut avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
  befattningshavare
  Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av
  ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
 • Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
  Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.
 • Beslut avseende valberedning
  Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag avseende instruktion för
  valberedningen.
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier
  Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
  tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte
  överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga
  styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av
  egna aktier.
  Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i
  arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att
  distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för
  bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra
  företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller
  breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

 

Läs mindre

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *