2020

Årsstämma
Net Insights bolagsstämma ägde rum den 8 maj, 2020. Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Till stämmans ordförande valdes Gunilla Fransson. Årsstämman beslutade bland annat om:

Läs mer

 • Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för
  moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019.
  Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således
  ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
  direktören.
 • Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex
  ordinarie ledamöter med en suppleant. Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Jan Barchan,
  Charlotta Falvin och Mathias Berg omvaldes som styrelseledamöter, Kjell Arvidsson nyvaldes
  till styrelseledamot och Stina Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan.
  Gunilla Fransson omvaldes som styrelsens ordförande.

 • Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB
  omvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.
 • Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av
  ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt
  incitamentsprogram för anställda som ej är anställda inom bolagets amerikanska eller
  engelska verksamhet.
 • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
  tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte
  överstiger två procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att
  bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
  överlåtelse av egna aktier.

 

Läs mindre

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *