2019

Årsstämma
Net Insights bolagsstämma ägde rum den 8 maj, 2019. Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Till stämmans ordförande valdes Gunilla Fransson. Årsstämman beslutade bland annat om:

  • Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  • Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter med en suppleant. Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Crister Fritzson, Jan Barchan, Charlotta Falvin och Mathias Berg omvaldes som styrelseledamöter och Stina Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Gunilla Fransson omvaldes som styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.
  • Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger två procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *