2018

Net Insights bolagsstämma ägde rum den 8 maj, 2018. Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Till stämmans ordförande valdes Lars Berg. Årsstämman beslutade bland annat om:

  • Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
  • Att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter med en suppleant. Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Crister Fritzson, Jan Barchan och Charlotta Falvin omvaldes som styrelseledamöter, Mathias Berg nyvaldes till styrelseledamot från den 1 september 2018 och Stina Barchan omvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Gunilla Fransson valdes som styrelsens ordförande.
  • Att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.
  • Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
  • Att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Net Insights aktiekursutveckling, ”Optionsprogam 2018”.
  • Att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 2 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
  • Att ändra bolagsordningens § 2 på så sätt att styrelsens säte ändras till Solna stad och därmed ersätter hänvisningen till styrelsens tidigare säte, samt att laghänvisningen i bolagsordningens § 12 uppdateras då lagen nyligen bytt namn.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *