2016

Årsstämman i Net Insight AB (publ) ägde rum den 10 maj 2016. Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Till stämmans ordförande valdes Lars Berg. Årsstämman beslutade bland annat om:

  • Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD.
  • Antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzson och Jan Barchan omvaldes och Charlotta Falvin nyvaldes som styrelseledamöter. Lars Berg omvaldes som styrelsens ordförande.
  • Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor med Mikael Winkvist som huvudansvarig revisor.
  • Godkännande av föreslagna instruktioner för valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
  • Införandet ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Net Insights aktiekursutveckling som i huvudsak överensstämmer med det syntetiska optionsprogram som antogs av årsstämman 2015.
  • Att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Styrelse Valberedning

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *