2015

Årsstämman i Net Insight AB (publ) ägde rum den 7 maj 2015. Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Till stämmans ordförande valdes Lars Berg.

Årsstämman beslutade bland annat om:

  • Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD.
  • Att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzson och Regina Nilsson omvaldes och Jan Barchan nyvaldes som styrelseledamöter.
  • Att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
  • Att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Net Insights aktiekursutveckling.
  • Att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelse

Valberedning

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *